فروش وپخش محصولات پزشکی و زیبایی

محصولات style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > زیبایی، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پوست style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مو style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ژل style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > بوتاکس style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ام style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > گروپ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />PTMGroup style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > /> style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />شرکت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ام style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > گروپ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > فروشگاه style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تخصصی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > کو style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > آماده style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ارائه style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مشاوره style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > در style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > خصوص style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > خرید style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > فروش style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > محصولات style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > زیبائی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پوستی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > می style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > باشد. style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > /> style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />فروش style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پخش style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > محصولات style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پزشکی، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > زیبایی، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پوست style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مو style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > شامل؛ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />انواع style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ژل/فیلر: style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پرفکتا style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (فرانسه) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ژوویدرم style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (فرانسه)، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ALYNA style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (آلمان) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > نئورامیس style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (کره style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > جنوبی)، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مونالیزا style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (کره style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > جنوبی)، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > رووفیل style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (کره style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > جنوبی)، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > آیدیا style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (ایتالیا) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پرنسس style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (اتریش)، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > هیاکورپ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (آلمان) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > هیامکس style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (سوئیس)، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ریانژل style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />مصپورت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (ایرانی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 500واحدی) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > دیسپورت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 300 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 500واحدی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > نورونوکس style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 50 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 100 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > واحدی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > کانادایی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > کنیتوکس style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 50 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 100 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > واحدی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > /> style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />انواع style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > محصولات style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مزوتراپی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > : style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (جوانسازی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ضدلک style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ضد style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > آکنه style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > اسکار style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > جای style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > جوش style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > روشن style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > کننده style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ...) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />محصولات style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مزوتراپی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > BCN style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > اسپانیا style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مزوتراپی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > توسکانی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (اسپانیا) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پرومو style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (ایتالیا) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مزو style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > آروما style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (ایتالیا) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > درماهیل style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (کره) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ویتامین style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > سی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ویتامین style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > A style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ... style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > /> style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />دستگاهها style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تجهیزات style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پزشکی: style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />کربوکسی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تراپی8.000.000 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تومان  style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پلاسماجت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (قلمی) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 8.500.000 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تومان style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > میکرونیدلینگ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > A1 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > A6 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (کره style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ای) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > فقط style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 960.000 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تومان style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ، style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > درمارولر style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > (سایزهای style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مختلف) style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > فقط style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 75.000 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تومان style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > /> style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />نخ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > های style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > جراحی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > زیبایی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > : style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />نخ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > لیفت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 19.100 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />نخ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > لیفت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 10.90 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />نخ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > لیفت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > 19.70 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />انواع style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > نخ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > های style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مونو style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > اسکرو style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > دابل style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > اسکرو style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />دکتر style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > پرفکت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > سکرت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > بای style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > میسون style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > روتاکس style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > نیوجنسیس style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > گلد style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />فروش style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > عمده style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > قیمت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > همکاری style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مناسب style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > : style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > محصولات style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > کره style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > جنوبی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > نخ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > لیفت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > میکرونیدلینگ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > /> style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />برگزاری style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > کلاسهای style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > خصوصی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > : style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تزریق style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > ژل style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > بوتاکس style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > کاشت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > نخ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > لیفت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > و style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > جوانسازی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > تزریق style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > چربی style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />ـ style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > کاشت style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > مو style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > /> style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />02144956250 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />09120316840 style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />ptcoptco.com style="font-weight:bold; color:#1F4E61;" > />ptmgroupco.com


برای مشاهده تصاویر با کیفیت این آگهی کلیک کنید
عکس تصویر image فروش وپخش محصولات پزشکی و زیبایی

دانلود رزومه کاري و نمونه کارهاي اين آگهي ( فاقد لينک ) دانلود ليست قيمت اين اگهي ( فاقد لينک )
دانلود کليپ اين آگهي ( فاقد لينک ) دانلود مقاله ي اين آگهي ( فاقد لينک )
تاريخ به روز رساني ۱ شهریور ۹۸
تاريخ انقضا ۴ فروردین ۹۷
تعداد نمايش 424
اگر سوالي داريد بپرسيد
avatar

شهر تهران

مرزداران ـ خیابان ایثار ـ پلاک2 ـ طبقه 4
02144956250
cell_image
احمد شریفیان
email_image
http://www.ptcoptco.com
تلگرام ندارد
آگهي هاي ويژه گروه تجهیزات پزشکی
تازه هاي خبر(مشاهده کامل)
همه چیز در مورد سولفات آلومینیوم

همه چیز در مورد سولفات آلومینیوم

آیا می دانید سولفات آلومینیوم چه کارایی هایی دارد؟ سولفات آلومینیوم بسیار کاربردی و مفید است و می توان از آن در بسیاری از صنایع استفاده کرد. در مقالات قبل...(ادامه)

دستگاه قطعه شویی مدل TL

دستگاه قطعه شویی مدل TL

امروزه اکثر کارگاه ها و کارخانه های صنعتی جهت تولید ، بازسازی ، رنگ آمیزی انواع قطعات از دستگاه های مدرن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جهت شست و شو و آماده سازی سطوح و قطعات در مراحل مختلف فرآیند استفاده م...(ادامه)

آشنایی با تولید واشر سیل القایی

آشنایی با تولید واشر سیل القایی

همانطور که می دانید برای نگهداری از محتویات محصولات و محتویات از واشر سیل القایی استفاده می شود. واشر سیل القایی نوعی درپوش است که طی روندی خا...(ادامه)

کابل کواکسیال دیجیتال

کابل کواکسیال دیجیتال

بدون شک با مراجعه به مقالات موجود در سایت اطلاعات زیادی در مورد کابل کواکسیال و انواع آن به دست می آورید و در این مقاله می خواهیم شما را با...(ادامه)

مهم ترین مشخصات دستگاه قطعه شویی

مهم ترین مشخصات دستگاه قطعه شویی

آیا می دانید دستگاه قطعه شویی چه مشخصاتی دارد؟ همانطور که می دانید دستگاه قطعه شویی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین دستگاه های صنعتی است که برای ...(ادامه)

آشنایی با فواید کابل کواکسیال

آشنایی با فواید کابل کواکسیال

همانطور که می دانید کابل کواکسیال بسیار مفید و کاربردی است. برای ایجاد ارتباط میان رسانه ها و دیتا ها می توان از کابل کواکسیال استفاده نمود. ...(ادامه)

آشنایی با کابل شبکه Nexans CAT 6

آشنایی با کابل شبکه Nexans CAT 6

همانطور که می دانید کابل شبکه انواع بسیار گوناگونی دارد و شما باید بنا به نیازی که به کابل شبکه دا...(ادامه)

نکات ایمنی در استفاده از دستگاه تراش

نکات ایمنی در استفاده از دستگاه تراش

قبل از انجام کار با هر ماشینی آموزشهای لازم در زمینه کار با ماشین و اصول ایمنی مورد نیاز را فرا بگیرید. قبل از به کار انداختن ماشین، اهرم های تنظیم حرکات مختلف را به دقت کنترل نمایید. قاب های محافظ را...(ادامه)

نکات مهم در انتخاب سقف شیبدار

نکات مهم در انتخاب سقف شیبدار

آیا می دانید در هنگام انتخاب سقف شیبدار به چه نکاتی باید توجه کنید؟ نحوه انتخاب سقف شیبدار می تواند در نوع سازه شما بسیار موثر باشد.   در ...(ادامه)

آخرين آگهي هاي ارسالي گروه تجهیزات پزشکی
فروش استانداردهای جهانی 2015

فروش استانداردهای جهانی 2015

استاندارد انجمن تولید کنندگان چرخ دنده AGMA استاندارد فضانوردی و ستاره شناسی AIAA استاندارد مدیریت ا ...

شهر تهران

09121713432

جمعه

۶ شهریور ۹۴

0000
ترتيب براساس
تعداد نمايش در هر صفحه: